Vilkår og betingelser

Generelle oplysninger

BBG Blogging
Munkebjergvænget 18, 4. mf.
5230 Odense M
CVR nr.: 38008609
Telefon: 60 130 630
Email: hello @ linkibio.dk

Priser

Alle beløb der fremgår på hjemmesiden er inklusiv moms og afgifter.

Betaling

BBG Blogging modtager betaling med VISA, Mastercard, American Express, Google Pay, og Apple Pay.

Alle priser på siden er inkl. moms og alle afgifter, vi pålægger ikke dit køb nogle former for transaktionsgebyr.

Betalingen trækkes på din konto når din profil på Linkibio oprettes. Alle beløb er i DKK. Danske kroner og inkl. moms. Der tages forbehold for prisfejl og udgåede kampagnepriser.

Betaling administreres gennem betalingsudbyderen Stripe, som benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger, hvilket betyder, at forbindelsen er helt sikker. https://stripe.com/en-dk

Levering

Levering sker øjeblikkeligt, da der er tale om digitale services.

Fortrydelsesret og tilfredshedsgaranti

I følge købeloven er der ikke fortrydelsesret på digitale produkter der tages i brug, men da vi tror på ubetinget glade kunder, giver vi derfor 14 dages tilfredshedsgaranti, fra den dag du tegner dit abonnement.

Skulle det mod forventning ske, at Linkibio ikke lever op til dine forventninger, skal du blot meddele at du ønsker at gøre brug af tilfredshedsgarantien inden de 14 dage, hvorefter vil vi refundere din betaling.

Meddelelsen skal gives pr. mail på hello @ linkibio.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din tilfredshedsgaranti.

Fortrydelsesret og tilfredshedsgaranti frafalder hvis der opsættes skræddersyet design af Linkibio.

Tilbagebetaling

Ønsker du at gøre brug af din tilfredshedsgaranti, får du naturligvis det beløb du har indbetalt til os retur.

Ved anvendelse af tilfredshedsgarantien, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af tilfredshedsgarantien.

Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Annullering af abonnement

Ønsker du at annullere dit abonnement, kan du under kontoindstillinger afmelde din betalingsløsning, eller skrive til os på hello @ linkibio.dk, hvorefter din konto sættes som inaktiv indtil der opsættes en ny betalingsløsning.

Inaktivitet

Forbliver din konto inaktiv i længere end 30 dage, forbeholder vi os retten til at slette din konto og tilhørende indhold fra Linkibio.

Permanent sletning af konto

Ønsker du at slette din konto og alt indhold på Linkibio, bedes du skrive til os på hello @ linkibio.dk, og tydeligt gøre opmærksom på, at du ønsker at slette din konto permanent, samt tilhørende indhold fra platformen.

Sletning af konto er permanent og kan derfor ikke fortrydes.

Persondatapolitik

Når du køber en vare og selv videregiver oplysningerne, modtager vi kundedata. Som dataansvarlig behandler vi dine personoplysninger sikkert og fortroligt.

Dine personoplysninger bliver kun anvendt og opbevaret til de formål, de er samlet ind til.

Vi anvender tredjepart til behandling af nogle af vores oplysninger blandt andet til automatisk kortbetaling, som ikke er udviklet af BBG Blogging.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores partnere som garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

Klagemuligheder – oversigt og links:

Du kan sende en mail til hello @ linkibio.dk, hvis du vil i kontakt med os, har spørgsmål eller vil indgive en klage. Vi bestræber os på at svare inden for 2-3 hverdage.

Ønsker du at klage, kan der sendes klage til: 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby 
Link: www.forbrug.dk 

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klage-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Licensvilkår

 1. Accept af licensvilkår

  1. Nærværende licensvilkår (herefter “Vilkår”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg accepterer Vilkår og betingelser” eller ved på anden måde at tilkendegive accept heraf og gælder mellem BBG Blogging, CVR-nummer 38008609 (herefter “Licensgiver”) og dig (herefter “Kunden”). Softwaren udbydes som en SaaS-løsning (Software as a Service).

  2. Softwaren kan kun benyttes af erhvervsdrivende, og det er dit ansvar over for Licensgiver, at du anses for at være selvstændig erhvervsdrivende.

 2. Definitioner

  1. Hvis ikke andet udtrykkeligt fremgår, gælder følgende definitioner i denne Aftale:

   Aftale” betyder denne Aftale samt eventuelle skriftlige ændringer til Aftalen.

   Arbejdsdag” betyder enhver hverdag i tidsrummet 9.30-16.00, bortset fra weekender samt helligdage.

   Brugerdata” betyder alle data og materialer, uploaded eller lagret i Softwaren af Licenstageren.

   Force Majeure Begivenhed” betyder en begivenhed eller en række relaterede begivenheder, som er uden for den berørte Parts rimelige kontrol, herunder blandt andet fejl i internettet eller et offentligt telekommunikationsnetværk, hackerangreb, serviceangreb, virus eller andre ondsindede softwareangreb eller -inficeringer, strømafbrydelser, servernedbrydelser, arbejdskonflikter, der berører tredjemand, lovændringer, katastrofer, eksplosioner, ildebrand, oversvømmelser, oprør, terrorangreb eller krig.

   Ikrafttrædelsesdato” betyder den tidligste dato af enten

   (a) Datoen, hvor nærværende Aftale er accepteret af Licenstager

   (b) Datoen, hvor Softwaren er gjort tilgængeligt for Licenstageren

   Licensperioden” betyder den periode, hvor Licenstageren har adgang til Softwaren.

   Immaterielle Rettigheder” betyder databaserettigheder, forretningshemmeligheder, know-how, forretningskendetegn, varemærker, kilde- og objektkode samt dokumentationen for kildekoden.

   Softwaren” betyder Linkibio, som er en hosted løsning og er udviklet med henblik på at tilbyde en platform som supplement til Licenstagers sociale medier, med henblik på at skabe mere trafik, salg og generelt understøtte Licenstagers digitale aktiviteter.

   Vedligeholdelsesydelser” betyder sædvanlig vedligeholdelse af Softwaren

   Åbningstid” betyder tidsrummet fra kl. 8.00 til 16.00 på en arbejdsdag.

 3. Baggrund og formål

  1. Denne Aftale fastlægger betingelserne for Licensgiverens levering af Softwaren til Licenstageren.

 4. Licens til Softwaren

  1. Licensgiveren skal sikre, at Softwaren på Ikrafttrædelsesdatoen er tilgængeligt for Licenstageren og skal forsyne Licenstageren med de fornødne oplysninger og adgange til Softwaren.

  2. Licensgiveren tildeler ved Aftalen Licenstageren en tidsbegrænset, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret til Softwaren samt eventuelle senere opdateringer af Softwaren.

  3. Bortset fra, hvad der måtte være udtrykkeligt tilladt i henhold til denne Aftale, er den til Licenstageren tildelte licens i henhold til punkt 4.2, betinget af følgende forbud:

   (a) Licenstageren må ikke udbyde sin ret og adgang til at anvende Softwaren i underlicens,

   (b) Licenstageren må ikke give uautoriserede personer tilladelse eller adgang til at anvende Softwaren,

   (c) Licenstageren må ikke genudgive eller på anden måde præsentere indhold eller materiale fra Softwaren,

   (e) Licenstageren må ikke foretage ændringer i Softwaren, og

   (f) Licenstageren må ikke foretage reverse engineering, dekompilere eller disassemblere Softwaren.

  4. Licenstagerens overtrædelse af de i punkt 4.3 nævnte forbud anses som væsentlig misligholdelse af Aftalen, jf. punkt 13.

  5. Licenstageren skal træffe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at ingen uautoriseret person opnår adgang til Softwaren.

  6. Licenstageren må ikke anvende Softwaren på en måde, der forårsager eller kan forårsage skade på Softwaren eller forringer tilgængeligheden af Softwaren.

  7. Licenstager er selv ansvarlig for at anskaffe og installere anvendeligt browser- og andet programmel til afvikling af Softwaren.

  8. Licensgiver er berettiget til at ændre sit programmel med den virkning, at Licenstager er nødsaget til at anskaffe og installere nyt browser-programmel for at være i stand til at anvende det Licenserede. Licenstager er ligeledes selv ansvarlig for, at opkobling til Licensgivers server etableres samt for at vedligeholde og opretholde denne opkobling.

  9. Softwaren stilles også til rådighed som en applikation og er tilgængelig via Android og iOS.

 5. Licensperiode og opsigelse

  1. Denne Aftale træder i kraft på Ikrafttrædelsesdatoen.

  2. Aftalen kan skriftligt opsiges med et varsel på 10 Arbejdsdage.

  3. Licenstager kan fortryde Aftalen i de første 14 dage fra Aftalens indgåelse. Såfremt Licenstager vil gøre brug af sin fortrydelsesret, skal Licenstager give Licenstager skriftlig meddelelse herom. Såfremt Licenstager gør sin fortrydelse gældende rettidigt, tilbagebetaler Licensgiver et eventuelt forudbetalt licensvederlag.

 6. Serviceniveau

  1. Licensgiveren skal i videst muligt omfang sikre Licenstagerens adgang til Softwaren under kontraktens beståen, men kan ikke garantere 100 % tilgængelighed.

  2. Systemnedbrud eller tilsvarende utilgængelighed anses ikke for misligholdelse fra Licensgiverens side i følgende tilfælde:

   (i) En Force Majeure-Begivenhed,

   (ii) Nedbruddet skyldes et nedbrud eller en fejl ved internettet eller et andet offentligt netværk, og

   (iii) Nedbruddet skyldes et nedbrud eller en fejl i Licenstagerens computersystemer, Licenstagerens netværk eller planlagte Vedligeholdelsesydelser udført i overensstemmelse med nærværende Aftale.

 7. Supportydelser

  1. Licensgiveren yder support via e-mail (hello@linkibio.dk) i åbningstimerne i alle Arbejdsdage under Licensperioden. Licensgiveren yder ikke support vedrørende tekniske forhold hos Licenstageren.

 8. Betalingsbetingelser og regulering af Licensvederlag

  1. Ved Aftalens indgåelse, opkræver Licenstager licensvederlaget for 1 måned ad gangen, medmindre anden aftale indgås herom. Priserne fremgår på hjemmesiden og afhænger af, hvilken løsning du har valgt.

  2. Licenstageren bliver opkrævet licensvederlaget via automatisk kortbetaling gennem Stripe.

  3. Hvis betaling ikke er sket inden forfaldsdagen, gælder følgende betingelser:

   (i) Licensvederlaget tillægges rente i henhold til Renteloven med Nationalbankens officielle udlånsrente + 7% p.a. fra forfaldsdato indtil betaling sker


   (ii) Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 150,00 pr. betalingspåmindelse, ligesom der beregnes et kompensationsgebyr på kr. 310,00 såfremt du er erhvervsdrivende.

   (iii) Ved betalingsmisligholdelse er Licensgiveren berettiget til at kræve Licensgiverens omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

  4. Licensgiveren er til enhver tid berettiget til at regulere Licensvederlaget samt alle øvrige priser oplyst af Licensgiveren for den kommende licensperiode med et forudgående passende varsel.

 9. Databeskyttelse

  1. I det omfang Licensgiveren behandler personoplysninger leveret af Licenstageren, garanterer Licensgiveren:

   (a) udelukkende at ville agere i henhold til de fra Licenstageren modtagne instrukser i relation til behandlingen af disse personoplysninger,

   (b) at have styr på passende sikkerhedsforanstaltninger (både tekniske og organisatoriske) imod en uretmæssig og uautoriseret behandling af de pågældende personoplysninger og imod tab eller ødelæggelse af disse personoplysninger,

   (c) ikke at ville videregive eller sælge personoplysninger til tredjemand.

 10. Immaterielle rettigheder

  1. Intet i nærværende Aftale har til formål at overdrage Immaterielle Rettigheder under nogen form fra Licensgiveren til Licenstageren eller fra Licenstageren til Licensgiveren.

  2. Licenstager må ikke uploade materiale til Softwaren, som Licenstager ikke selv har de immaterielle rettigheder til eller materiale, som er ulovligt.

  3. Såfremt tredjemand måtte gøre et erstatningskrav gældende mod Licensgiver på baggrund af materiale, som Licenstager har uploadet til Softwaren, er Licenstager forpligtet til at skadesløsholde Licensgiver i enhver henseende, hvilket blandt andet omfatter samtlige omkostninger – herunder advokat- og sagsomkostninger – som Licensgiver måtte blive pålagt. Licenstager er desuden forpligtet til at indtræde i en eventuel retssag anlagt mod Licensgiver og forsvare Licensgiver.

 11. Overdragelse af rettigheder

  1. ingen af parterne må uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke overdrage, overføre, tage betaling for, licensere eller på anden måde beskæftige sig med eller disponere over kontraktlige rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne Aftale.

 12. Begrænsninger og ansvarsfraskrivelser

  1. Licenstageren anerkender, at Softwaren er et komplekst softwaresystem, og at komplekse softwaresystemer aldrig er helt fri for mangler eller programmeringsfejl. Med respekt for de øvrige bestemmelser i nærværende Aftale, giver Licensgiveren ingen garanti for at Softwaren er helt frit for mangler eller programmeringsfejl

  2. Licenstageren anerkender, at kompleks software aldrig er fuldstændigt fri for sårbarhed i relation til sikkerhed. Licensgiveren har truffet de nødvendige og tilstrækkelige sikkerhedsmæssige foranstaltninger i sit IT-kompleks. Licensgiveren kan dog ikke gøres ansvarlig for brud på datasikkerheden udover det ansvar, som Licensgiveren allerede selvstændigt har påtaget sig i forhold til ufravigelig lovgivning.

  3. LICENSGIVER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER GØRES ERSTATNINGSANSVARLIG, HERUNDER FOR ETHVERT ØKONOMISK TAB, TAB AF DATA, TAB AF GOODWILL ELLER FOR INDIREKTE TAB. LICENSGIVERS ERSTATNINGSANSVAR ER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER BEGRÆNSET TIL MAKSIMALT 1 MÅNEDERS LICENSVEDERLAG.

 13. Misligholdelse

  1. I tilfælde af Licenstagerens væsentlige misligholdelse er Licensgiveren berettiget til:

   (a) at ophæve denne Aftale med omgående virkning, og

   (b) at deaktivere Licenstagerens konto og slette lagret data.

  2. Licenstageren er ikke berettiget til at kræve erstatning for direkte eller indirekte tab som følge af Licensgiverens beslutning om at håndhæve sine rettigheder efter punkt 13.1.

 14. Lovvalg og værneting

  1. Denne Aftale skal reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.

  2. Odense byret skal være eneste værneting for afgørelsen af enhver strid, der måtte udspringe af eller opstå vedrørende denne Aftale.